وبلاگ

آیا تغییرات محصول، مشتریان را راضی کرده است؟

یکی از ویژگی های داشبورد دیتابین، تقسیم بندی کاربران بر مبنای تعداد مراجعات آنها به برنامه در طول زمان می باشد. در دیتابین ما کاربران برنامه را به سه گروه «کم فعالیت»، «میان فعالیت» و «پرفعالیت» تقسیم می کنیم و از این طریق، مدیران محصول می توانند روند افزایش یا کاهش مراجعات به برنامه را در طول زمان رصد نموده و بررسی کنند که تغییرات محصول چه تاثیری روی رفتار کاربران می گذارد.

تفکیک کاربران بر مبنای میزان مراجعات آنها به برنامه در بازه های زمانی مشخص، می تواند دید خوبی نسبت به میزان درگیر شدن کاربران با برنامه برای شما ایجاد نماید. با بررسی رفتار کاربران بر این مبنا، می توانید روند افزایش مراجعات به برنامه را در طول زمان مقایسه کنید. در بهترین حالت در طول زمان باید درصد کاربران کم فعالیت کاهش یافته و درصد کاربران میان فالیت و پرفعالیت افزایش یابد. تا جاییکه به یک نرخ ثابت قابل قبول در خصوص نوع فعالیت کاربران برسیم. در غیر اینصورت موارد زیر بررسی می گردد:

  1. طراحی محصول
  2. استفاده از روش های re-engagement نظیر ارائه تخفیف، جایزه، ارسال پوش نوتیفیکیشن و ....

پس از انجام راهکارهای فوق می توانید افزایش فعالیت کاربران در هریک از گروه های «کم فعالیت»، «میان فعالیت» و «پرفعالیت» را مجددا ارزیابی نمایید. در صورتیکه درصد کاربران «پرفعالیت» و یا «میان فعالیت» افزایش داشته باشد، اقدامات شما موثر بوده و در غیراینصورت باید تغییرات بیشتری را امتحان کنید.

ما پس از تعامل با تیم های تحلیل داده مشتریان و برگزاری جلسات کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که در بررسی رفتار کاربران و میزان درگیر شدن آنها با برنامه، بهتر است «درصد کاربران» کم فعالیت، میان فعالیت و پرفعالیت را در طول زمان مقایسه کنیم، در حالیکه تا امروز نمودارها بر مبنای «تعداد کاربران» نمایش داده می شدند.

در ادامه مقایسه بین نمودار قبلی (بر مبنای تعداد کاربران) و نمودار جدید (بر مبنای درصد کاربران) را مشاهده می کنید.

حالت قبلی

شکل1- مشاهده تعداد کاربران هر گروه

حالت جدید

شکل2-مشاهده درصد کاربران هر گروه

 

در حالتی که روند فعالیت کاربران بر مبنای تعداد آنها نمایش داده می شود (شکل 1)، ممکن است شما تصور کنید که در روز پنج شنبه تغییری در کاربران پرفعالیت یا میان فعالیت نداشتید، اما با همین داده ها، وقتی روند فعالیت کاربران بر مبنای درصد آنها نمایش داده می شود (شکل 2) مشاهده می کنید که در این روز درصد کاربران کم فعالیت کاهش و در مقابل درصد کاربران میان فعالیت افزایش یافته است.

به عبارت دیگر تغییرات شدید در شکل (1) ناشی از روند تغییرات تعداد کل کاربران است و بنابراین نمی تواند به خوبی تغییرات در حجم فعالیت گروه های مختلف را منتقل کند که این مسئله با نمایش نمودار درصدی (شکل 2) کاملا مرتفع می گردد.

با شیوه نمایش جدید، صرف نظر از کاهش یا افزایش تعداد کاربران تحت تاثیر عواملی نظیر کمپین های تبلیغاتی، می توانید رفتار کاربران و میزان درگیری آنها را با برنامه بسنجید. این تغییر در شیوه نمایش اطلاعات، باعث شده، نمودارهای مرتبط با میزان فعالیت کاربران را در صفحات «داشبورد»، «حضور در برنامه» و «ماندگاری» تغییر نماید.

با عضویت در خبرنامه دیتابین، هیچ خبر و رویداد جدیدی را از دست نمیدهید

کلیه حقوق برای شرکت داده نشان پارسیان محفوظ است.